KTH, IT-avdelningen (ITA), Infra och nätverksgruppen (KTHLAN) -- Updaterat 2016-05

KTHLAN driver datornätet på KTH enligt följande förutsättningar

. KTHLAN sköter det centrala nätet, dvs s.k. routrar och ryggradsswitchar samt fiberryggradsnät etc. Det innebär planering, design, installation, övervakning etc.

. KTHLAN ansvarar för anslutningen mot svenska universitetsnätet SUNET.

. Institution, skola eller motsvarande (nedan kallad INST) måste ha en teknisk kontaktperson (TKP) samt en reserv-dito eller en motsvarande funktion inhyrd från ITA. Kontaktpersonerna (TKP) är den enda som kan kontakta KTHLAN om nätfel etc. Vidare kommer kontaktpersonerna att kontaktas vid nätförändringar, säkerhetsproblem, eller andra störningar som uppstår på INST. Observera att alla andra datorfel tas via it-support@kth.se eller om man ordnat annat avtal eller har lokal systemsupport. Den tekniska kontakpersonen behöver inte vara djupt kunnig inom teknik men bör ha ett intresse och rimlig kunskap om den lokala datoranvändningen.

. KTHLAN övervakar alla lokal nätutrustning (s.k. switchar) på INSTs nät och kan se fel och överlast på dessa samt kan normalt hitta var en ev. krånglande/störande maskin sitter och avhjälpa detta.

. KTHLAN driftsätter och installerar/konfigurerar och sköter switchar på INSTs-nät om inte annan specialöverenskommelse finns. Switchar måste vara av KTHLAN godkänd typ pga av stora extrakostnader för övervakning/utbildning etc om man har för många olika modeller.

. Om INST vill ha mer kontroll över nätutrustning, överenskoms om ett gemensamt switch-lösen eller radius-inloggning. Switchar måste dock installeras och dokumenteras i samråd med KTHLAN vad gäller SNMP, location, access-listor etc. Detta för att KTHLAN på vanligt sätt skall kunna övervaka och felsöka nätet.

. KTHLAN hjälper kostnadsfritt till med rådgivning, planering och rimligt stora felsökningar på INST-nät så länge dessa är i enlighet med våra riktlinjer. (dvs inga "billiga" speciallösningar som försvårar planering/felsökning). Arbete med större förändringar som INST vill göra på grund av egna behov debiteras.

. INST TKP sköter normalt inkoppling etc av datorer mot de lokala switcharna och har en grundläggande koll på det lokala nätet.

. Bara TKP skall vid behov ha tillgång till kopplingsrum etc.

. Nya switchar och annan aktiv datakomutrustning lokalt på INST betalas av INST själv. Normalt finns minst 3-5 års garanti från leverantör på sådan utrustning. KTHLAN sköter garanti-utbyte samt kontakt med leverantörer etc, t ex för utbyte vid fel.

. Vid inflyttning i nya lokaler håller KTH (finansierat av hyran) normalt med ny nätutrustning enligt rimlig standardnivå för KTH-INST. Vid önskemål kan högre standard fås mot extra kostnad.

. Uppgraderingar och nyanskaffning av central utrustning (dvs routrar etc i centrala kopplingsrum) görs av KTHLAN enligt en grundnivå. Vid väsentligt högre krav på funktion på utrustning och vid helt nya projekt betalas det av det lokala projektet/INST.

. Det fysiska nätet (fiber) mellan husen sköts av KTHLAN. Vid nya projekt ingår fiberanslutingen i byggprojektet (lokalramen).

. Det fysiska nätet inom husen (fasta tp och fibersladdar samt deras uttag) ingår normalt på KTH i hyran, det har normalt 15 års garanti. Nyinstallationer och tillägg på detta beställs i samråd med nätdriften/KTHLAN och betalas separat.

. Normalt erbjuds INST två anslutningar (f.n. 1 Gbps eller 10 Gbps) mot KTHLAN så att redundans finns.

. KTHLAN sköter central DNS samt för alla de INST. Detta finns i sysadm-portalen.

. KTHLAN erbjuder DHCP-tjänst för de skolor/avdelningar/institutioner. Detta finns i sysadm-portalen.

. KTHLAN installerar, driftsätter och underhåller det trådlösa nätverket på KTH. Installation i publika utrymmen som t.ex. aulor, lärosalar och studentutrymmen sker kostnadsfritt. För utrymmen inom skolor tas en engångsavgift för att täcka material- och installationskostnaden. F.n. ligger det på 3000-5000 kr per basstation (AP). Garantiutbyte etc sköts av KTHLAN.

. KTHLAN erbjuder VPN-tjänst för fjärranslutning till KTH's nätverk. Detta är tillgängligt för anställda och studenter som är aktiva.

. KTHLAN övervakar och ingriper vid säkerhetsproblem i samarbete med KTHs IRT-grupp. Datorer på INST nät kan spärras om dessa bryter mot KTHs regler eller stör nätet.

. Tillgänglighet. KTHLAN ger ingen garanterad tjänst. Men nätet övervakas hela tiden mellan kl 7-23 och det finns beredskap som kan rycka in. Vid mycket stora fel sker också utryckning mellan 23-07

OBS att beredskap innebär att felsökning/åtgärder påbörjas inom en timme från felets upptäckande. Ibland kan dock problemet vara mycket komplicerat så tidsåtgång för att lösa problemet går inte att förutsäga. Normalt åtgärdas dock felet inom närmsta timmarna.

Fel utanför kontorstid anmäles till beredskap@kth.se. Det finns också ett beredskapsnummer som kan användas 06-24. Numret delas ut personligen till tekniskkontaktperson.

---

KTH-anknytna företag

För företag som har ett samarbete med KTH och som placeras i KTHs lokaler - föreligger liknande förutsättningar. Men kostnaderna förhandlas separat med ITA och/eller MBA (Miljö och Bygg-avdelningen).

Företag kommer att kopplas mot en separat internetanslutning eftersom SUNET inte tillåter företagstrafik.

Företag skall felanmäla direkt till kthlan@kth.se

---

Andra högskolor och akademiska institut

För andra högskolor eller institut med rättighet att sitta på SUNET - som kopplas via KTHs nät - gäller liknande förutsättningar som för KTH-institutioner. Kostnaden förhandlas dock separat. I detta fall måste sunet-avgift betalas direkt till SUNET.

---

Aktuella avgifter per år:

  • 12000 kr per institution/skola (gäller KTH-skolor)

  • 1000 kr per anställd

  • 300 kr per ansluten dator

Dessutom har höjd SUNET-avgift gett oss en extra avgift om 350 per anställd som går direkt till SUNETs kostnader.

---

SPECIAL-TJÄNSTER.

KTHLAN har också som specialtjänst (speciell överenskommelse måste göras) provat att att helt underhålla det lokala nätet med utrustning för en tilläggsavgift om 60 SEK per använd switchport och år. Detta innebär att utrustningen byts om den går sönder samt att förnyelsen baseras på 5 års avskrivning. Utrustningen kommer alltså delvis kunna uppgraderas årsvis i samråd med inst (ca 1/5 per år). Nivån (prestanda etc) på utrustningen kan på så sätt förnyas gradvis allteftersom tekniken förnyas. Den aktuella nivån är 1000/100 Mbps till användare och 1 Gbps eller 10 Gbps mellan switchar men förändras kontinuerligt. INST skall dock fortfarande ha två nätkontakterspersoner som kopplar upp och flyttar anslutningar i switcharna själva och har rimlig överblick över det lokala nätet. Kostnaden beräknas på alla switchportar som finns tillgängliga för INST. Tex har man 10 switchar om 48 portar blir kostnaden 10*48*60=28,800 kr/år.

Kontakt: kthlan@kth.se